آیا شستشوی منظم بینی با محلول سالین به پیشگیری از عفونت با کروناویروس جدید کمک می کند؟

خیر. شواهدی مبنی بر این که شستشوی منظم بینی با سالین از افراد در برابر عفونت با کروناویروس جدید محافظت می کند، وجود ندارد.

شواهدی محدود درباره این که شستشوی منظم بینی با سالین می تواند به افراد در بهبود سریع‌تر سرماخوردگی کمک کند، وجود دارد.

با این وجود، شستشوی منظم بینی تاثیری در پیشگیری از عفونت های تنفسی نشان نداده است.

آیا شستشوی منظم بینی با محلول سالین به پیشگیری از کروناویروس جدید کمک می کند؟